Условия за ползванеОБЩИ УСЛОВИЯ за достъп до информационните услуги, предлагани чрез Интернет от „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АДГлава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези общи условия уреждат достъпа на потребители до информационните услуги, предлагани от „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД и достъпни в режим online чрез Internet.

Кредитният лимит на предприятията е онлайн информационна услуга, наричана по-долу “Услугата”, предоставяна от „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД.

“Потребител” e всяко физическо или юридическо лицe, което ползува, предоставяни от „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД услуги чрез интернет страницата.

Потребителят се съгласява да бъде обвързан с тези условия, които имат обвързващо действие спрямо него автоматично, с първото използване на Услугата. Ако не сте съгласни с обвързващата сила на тези условия, моля не посещавайте и/или не използвайте Услугата.

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД може да променя общите условия за достъп по всяко време, като публикува промените онлайн. Моля, преглеждайте Общите условия регулярно, за да сте информирани за всички промени, направени от „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД.

Ползването на онлайн информационната услуга след публикуване на направените промени означава Вашето съгласие с обвързваща сила с осъвременените и/или променени Общи условия.

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД не носи отговорност за загуби и пропуснати ползи поради невярна или неактуална информация или при невъзможност за ползване на услугата, поради технически причини.Глава втора
АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБАТА

Достъп до Услугата имат само Потребителите, които имат регистрирано потребителско име и парола, като правото на достъп не може да се предоставя и прехвърля.

Потребителят отговаря за поверителността и употребата на своите потребителско име (username) и парола (password). Отговорността на потребителя обхваща всички дейности и ползвания, извършени с потребителското име (username) и паролата (password).

Информацията, предоставяна чрез Услугата, е собственост на „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД и е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.

Потребителят се задължава да не възпроизвежда, разпространява или публикува данни на база на получената информация.

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД си запазва правото да контролира използването на Услугата, за да обезпечи спазването на тези Общи условия.

Ако се установи, че Потребителят не спазва Общите условия, „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД си запазва правото да предприеме действията, които счита за необходими, включително, но не и ограничаващи се до временно или окончателно прекратяване правата на достъп до Услугата.

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД чрез услугата не дава инвестиционни съвети, не гарантира качество на услугите и продуктите, предлагани от предприятията, и не изказва мнение по никакъв начин за предприятията, включени в услугата.

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД не носи отговорност за начина и честотата на ползване на Услугата от потребителя.

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД може да предприеме действия по ограничаване на достъпа на потребителя до Услугата, след сигнал от страна на потребителя за некоректно ползване на username и/или паролата му.Глава трета
Раздел І
РИСКОВЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД ще полага усилия за намаляване риска от предоставяне на неточна, непълна и неактуална информация на потребителите.

Поради големия брой източници, от които се събира информацията в Услугата, както и поради присъщата за електронното разпространение несигурност, е възможно да има закъснения, пропуски и неточности в тази информация и в Услугата, за които „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД не носи отговорност.

По никакъв повод „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД и неговите служители не са отговорни за решения или действия, предприети от потребителя или други лица, на база информация, предоставяна от Услугата и получена от потребителя чрез нея.

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД не носи отговорност за съдържанието и качеството на информацията, която е станала достъпна на потребителите от други сайтове, до които потребителят е достигнал чрез връзки на този сайт.

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД не отговаря за вреди, причинени от некоректно и/или неточно попълване на регистрационните форми и заявките.

Потребителят се съгласява, че отговорността на „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД за обезщетение – съдебно или извънсъдебно предявено, е ограничена до сумата, която потребителят е заплатил на „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД за ползване на Услугата.


Раздел ІІ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД се задължава да пази конфиденциалността на личните данни на потребителите.


Раздел ІІІ
ЗАПАЗЕНА МЯРКА

Тази онлайн услуга, включително дизайна, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” АД. Всички права са запазени.


Последна промяна: 11 март 2010г.