Външно второ мнение (Second Party Opinion)


„Външно второ мнение“ е отделна услуга, предлагана от БАКР – Агенция за кредитен рейтинг, която представлява задълбочено мнение по отношение емисията на Зелени, Социални или Устойчиви облигации, както и свързаните с тях Рамки за издаване на облигациите. Мнението се предоставя под формата на подробен доклад, който очертава и разглежда всички главни фактори, касаещи издаването на Зелена, Социална или Устойчива облигация. Предимствата на предоставената външна оценка се изразяват в две направления:
  1. Оценка на съвпадението на Рамката за издаване на Зелена, Социална или Устойчива облигация с международно признатите Принципи на зелените облигации, Принципи на социалните облигации или Насоките за Устойчиви облигации. Това предоставя отправна точка на издателите, спрямо която те могат да преценят дали изготвените от тях Рамки отговарят на всички препоръки и изисквания, описани в споменатите Принципи.
  2. Увеличаване степента на прозрачност на информацията и доверието, както и намаление в информационната асиметрия за всички заинтересовани пазарни участници.

Провеждаме детайлен анализ на Рамката, подготвена от Издателя, който се ръководи от Принципите на Зелени, Социални или Устойчиви облигации. В допълнение се разглеждат и външни фактори, които биха могли да имат пряко или непряко отношение към въздействието на Издателя върху околната и/или социални среди, но не са изрично споменати в Принципите.

Нашата визия за близкото бъдеще е, че Стандартните за зелени облигации на ЕС, които към момента са във фаза на разработка, ще се превърнат в основен документ, касаещ издаването на Зелени облигации. Поради тази причина провеждаме анализа си по начин, който е съобразен и със Стандартите за зелени облигации на ЕС.

Основните аспекти, покрити от анализа, са употреба на получените средства, стъпки за избор на потенциални проекти, система за управление на средствата, система за докладване на резултатите по и от одобрените проекти към останалите пазарни участници.

Според нас добрият анализ на Зелена, Социална или Устойчива облигация трябва да се простира отвъд оценката на съвпадението на Рамката на Издателя с установените Принципи. Поради това, разширяваме анализа си чрез добавянето на фактори, представляващи възможни рискове, касаещи изпълнението на проектите, както и плановете за избягване на тези рискове. В допълнение разглеждаме и помощни фактори, които имат за цел да улеснят останалите пазарни участници и да им дадат възможност да се запознаят по-добре с водещите политики и принципи, които определят действията и решенията на Издателя, както и евентуалното им съществено влияние върху околната среща и/или обществото. Например, ако е приложимо, бихме разгледали основните дейности на Издателя (извън одобрените проекти) и бихме анализирани тяхното влияние.

Като допълващ анализа фактор взимаме предвид и дейностите на Издателя по отношение на съвпадението им с Целите за устойчиво развитие на ООН. Определяме също какво одобрените за финансиране проекти, а и основните дейности на Издателя, биха могли да допринесат към постигането на тези Цели.

Външно второ мнение (SPOs)
Дата Емитент Статус
 
август 2021 г. Federal Republic of Germany - Green Bond Framework (англ. език) непоискано
август 2021 г. Ald Automotive - Positive Impact Bond Framework (англ. език) непоискано
септември 2021 г. SkyGreen Buildings - Green Finance Framework (англ. език) непоискано