ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Кредитен рейтинг

Кредитният рейтинг представлява най-кратката задълбочена и лесна за разбиране оценка на кредитоспособността на конкретна стопанска единица от гледна точка на нейните кредитори. Той дава обективно външно мнение за способността на даден длъжник навременно да обслужва поетите финансови задължения.

За изработването на кредитния доклад и присъждането на рейтинг се използва официална информация от обекта на рейтинговане, собствена база данни на БАКР и източници на официална публична информация - Комисия за Финансов Надзор, Национален Статистически Институт, Българска Народна Банка.

повече ...


Кредитен доклад


Изготвя се по заявка от заинтересованата страна, обикновено за фирма настоящ или потенциален кредитополучател или търговски партньор. Кредитният доклад подпомага също и избора на подходяща фирма за капиталова или стратегическа инвестиция. Кредитният доклад съдържа информация и мнение относно кредитоспособността на конкретна фирма. Предлага се в два варианта - стандартен кредитен доклад и кратък кредитен доклад.

повече ...


Допълнителни услуги:

Пазарни анализи

Пазарните анализи дават детайлна информация за състоянието на определен икономически сегмент, предназначена за участници в анализирания пазар или потенциални инвеститори.

повече ...