ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГОТВЯНЕ И ПРИСЪЖДАНЕ НА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

shema_rating_process


I. Подписване на договор за изготвяне на кредитен рейтинг и определяне на лице за контакт от страна на възложителя и ръководител от страна на БАКР;

II. Изготвяне на аналитичен доклад за състоянието на рейтингования обект и икономическия сектор, в който оперира, съобразно методологията на БАКР;

Основни етапи:

1. Определяне на водещ анализатор и екип за изготвяне на аналитичен доклад;
2. Изпращане на въпросник и уведомително писмо (при актуализация) до клиента;
3. Водещият анализатор носи отговорност за изпращане на актуализиран въпросник и води кореспонденцията с посоченото лице за контакт от страна на контрагента за получаване на необходимата информация при изработване на първоначален рейтинг, мониторинг и актуализация;
4. Офис координаторът следи за сроковете за актуализация и носи отговорност за изпращане на уведомително писмо, не по-късно от два месеца преди срока за актуализация;
5. Разпределение между анализаторите на работата по секции, части от бъдещия доклад. Това разпределение да се извършва от назначения за водещ анализатор;
6. Изготвяне на работен график, съобразен със срока за изпълнение, залегнал в договора;
7. Определяне на значимите фактори, влияещи върху риска в дадена секция, и нанасянето им в работния файл;
8. Водещият анализатор изработва работен файл с всички секции от съответната методология, съдържащ разпределение на анализатори по тези секции и график, съобразен със срока за изпълнение, залегнал в договора;
9. Получаване на необходимата информация на базата на изпратения от БАКР въпросник и/или уведомително писмо;
10. Водещият анализатор носи отговорност за получаване, съгласно приетия график, на необходимата информация от клиентите на БАКР, която е необходима за изпълнение в срок на цялостния работен процес свързан с процеса на присъждане на първоначален рейтинг и/или актуализация;
11. В случай, че водещият анализатор установи закъснение или трудност при получаване в срок на необходима информация от клиентите, негово задължение е да уведоми незабавно изпълнителния директор, или негов заместник;
12. Ежедневно нанасяне на установените и анализирани данни в съответната секция;
13. Отговорността за всички дейности, свързани с изработването на отделните секции, се носи от съответния анализатор;
14. Провежданe веднъж седмично на работна среща между членовете на екипа от анализатори и водещия анализатор, на която се дискутират определените значими фактори, наличните данни, необходимите бъдещи действия и др.;
15. Водещият анализатор определя деня и часа за провеждане на работната среща;
16. Избор на консултант от сектора, в който оперира възложителят (в случай на необходимост);
17. Среща с консултант от сектора (в случай на необходимост);
18. Посещение на място и запознаване с дейността на възложителя (в случай на необходимост);
19. Среща с управленския екип на възложителя (в случай на необходимост);
20. Водещият анализатор обединява отделните секции в предварителен доклад, съобразно структурата, приета в методологията на БАКР.III. Запознаване с доклада (екипа);

IV. Изпращане на предварителен доклад на възложителя от офис координатора;

V. Обсъждане с екипа на евентуално възникнали от страна на възложителя забележки по доклада;

VI. Предоставяне на допълнителни документи и информация във връзка с възникнали забележки;

VII. Коригиране на евентуално допуснати неточности в предварителния аналитичен доклад;

VIII. Свикване на Рейтингов Комитет. Изготвяне и подписване от всички участници на протокол за взетите решения, предоставен на офис координатора в рамките на същия ден или във възможно най-кратък срок, но във всеки случай преди да бъде уведомен клиента за кредитния му рейтинг;

IX. (Отм. с решение на СД от 25.03.2011г.);

X. Представяне на възложителя на окончателен доклад и кредитен рейтинг, проверен от офис координатора спрямо информацията в протокола от рейтинговия комитет;

XI. Изготвяне на кратко резюме на доклада;

XII. Публикуване на страницата на БАКР на кредитния рейтинг, проверен от офис координатора спрямо информацията в протокола от рейтинговия комитет;

XIII. Наблюдение, мониторинг и актуализация на кредитния рейтинг според възприетите от БАКР вътрешни правила.