Покана за коментари - промяна в Методология за присъждане на държавен рейтинг (срокът е изтекъл)

Дата на създаване: 04-10-2019


БАКР приканва всички заинтересовани да изпратят своите коментари относно предложените в настоящия документ промени в “Методологията за присъждане на държавен рейтинг“ на електронна поща: methodologycomments@bcra-bg.com до 4-ти ноември 2019 г.

Актуализацията на методологията цели да осигури по-голяма прозрачност, като представя по-ясно и по-подробно аналитичната рамка и подхода за оценка на БАКР, включително формулиране на обосновката за всеки ключов рейтинг фактор, както и допълнителен текст за изясняване на качествените съображения, които обикновено са най-важни, когато правим експертни корекции на риска в отделните подсекции. Анализът отново е условно разделен в четири секции, но техните наименования и подсекции са слабо изменени, за да се постигне по-голяма съгласуваност и яснота. Като цяло, тези промени не засягат основните допускания и ключови фактори от предходната методология и поради това, както и на база на извършените предварителни изчисления (тестове) се очаква да не повлияят на оценките на присъдените държавни кредитни рейтинги.

Наред с горепосочените промени, се правят някои терминологични уточнения и изменения.

За да бъдат взети под внимание коментарите Ви, моля да включите в отговора си следната информация:

• Име
• Длъжност
• Организация
• Телефон
• Електронна поща
• Желаете ли БАКР да запази Вашата анонимност при публикуване на коментара?