Дълговото финансиране за покупката на изтребителите F-16 няма да наруши стабилността на публичните финанси на Република България

Дата на създаване: 19-08-2019

След като през месец юни 2019 г. бяха пласирани две емисии 10.5 и 20-годишни облигации с общ номинал от 300.6 млн. лв., в края на юли финансовото министерство на страната преотвори емисиите и пое нов вътрешен дълг в размер на 400 млн. лв. Така общият държавен дълг поет от началото на 2019 г. възлиза на 700.6 млн. лв., като правителството използва набраните средства за финансиране на част от сумата за покупката на осем американски изтребители F-16. От официално изявление на Министерството на отбраната става ясно, че цялата сума по сделката (в размер на 1.2 млрд. щатски долара) е преведена от българска страна в началото на август.

Закупуването на изтребителите наложи актуализация на държавния бюджет за 2019 г. Съгласно изменението, заложеният дефицит на консолидирана основа се покачва от 600 млн. лв. (0.5% от прогнозния БВП) на 2.43 млрд. лв. (2.1% от прогнозния БВП). Натрупаният излишък по консолидираната фискална програма към юни 2019 г. е в размер на 3 325 млн. лв. (2.8 % от прогнозния БВП), при 1 714 млн. лв. (1.6% от БВП) за първите шест месеца на 2018 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2019 г. се запазва непроменен в размер на 1 млрд. лв.

Фигура 1: Държавен дълг на Република България: 2014 - VII 2019
Sov_Debt_fig1_bg

* Данните към края на юли 2019 г. са прогнозни

Източник: Министерство на финансите; собствени изчисления

Към края на юни 2019 г. държавният дълг на Република България възлиза на 21 297.2 млн. лв., което се равнява на 18.4% от прогнозния БВП. Основно поради регулярни погашения по ДЦК в обращение, номиналният размер на дълга отчита понижение от 768.4 млн. лв. спрямо края на 2018 г., а съотношението му към БВП спада с 2 процентни пункта. Ако към равнището на държавния дълг в края на юни добавим облигациите пласирани през юли (общо в размер на 400 млн. лв.), то държавният дълг на страната ще достигне 21 697.2 млн. лв. или 18.8% от прогнозния БВП.

Условията на финансиране в момента са изгодни, а проведените аукциони привлякоха значителен инвеститорски интерес. При преотварянето на емисиите през юли постигната среднопретеглена доходност по двата матуритетни сегмента допълнително  спадна – от 1.6% на 1.52% за 20-годишните книжа и от 0.41% на 0.32% за 10.5-годишните. Ликвидният риск е нисък, тъй като наличните средства във фискалния резерв осигуряват солиден буфер. Към края на юни 2019 г. фискалният резерв на страната възлиза на 11 667.8 млн. лв. или 10.1% от прогнозния БВП. Общата сума плащания по главници на падежиращи ДЦК, които предстои да се покрият в периода 2019-2021 г., е в размер на 3 053.6 млн. лв., като погашенията за 2019 г., в размер на 912 млн. лв., вече са извършени. Значително по-големи траншове се очертават за периода 2022-2024 г., през който падежират три от емисиите еврооблигации.