Становище на БАКР относно COVID-19

Дата на създаване: 20-03-2020

Непрекъснатост на работния процес

Извънредната ситуация с COVID-19 създава сериозни сътресения в бизнес средата за много предприятия в световен мащаб. В тази връзка искаме да Ви информираме, че БАКР е възприела прагматичен и гъвкав подход към аналитичните и оперативни предизвикателства, като работните ни процеси са приведени в съответствие с насоките на съответните органи. Тъй като събитията се развиват ежедневно, в момента пазарите се характеризират с висока нестабилност и несигурност, поради което нашите прогнози и оценки ще се развиват с течение на времето и наличната информация. Ние гарантираме, че ще продължим да обслужваме нашите клиенти и своевременно ще публикуваме най-новите ни рейтинги и анализи, като се придържаме към обичайно високите ни стандарти за качество.

 

Очаквани ефекти за глобалната икономика

Разпространението на COVID-19 влошава перспективите пред развитието на глобалната икономика. БАКР е на мнение, че драстичните мерки за овладяване на заразата, в съчетание с колапса на цените на петрола и волатилността на капиталовите пазари, неминуемо ще генерират мащабен шок в много сектори, региони и пазари, който ще прерасне в глобална рецесия. Комбинираните ефекти са безпрецедентни, а магнитудът им е трудно измерим към момента.

Рискът в отделните сектори варира. Услугите като цяло ще бъдат широко засегнати от мерките за социална изолация и затварянето на държавните граници, като очакваме сериозен спад в туризма и транспортните услуги. Автомобилните производители, например, също са високо изложени на риск, поради зависимостта им от международните вериги за доставки, много от които в момента са прекъснати. Устойчиво развитие очакваме във фармацевтичния сектор, производството и търговията с хранителни стоки, онлайн търговията на дребно, здравните услуги и сектора на отбраната. От друга страна, потенциал за растеж виждаме в телекомуникационния сектор и технологичните онлайн услуги.

Големите централните банки отново ще имат решаваща роля за осигуряване на адекватна ликвидност и облекчаване на пазарните сътресения, но като цяло смятаме, че механизмите за влияние на монетарните мерки върху реалния сектор вече са сериозно ограничени. Федералният резерв проведе поредица извънредни намеси в последните седмици, а Европейската централна банка обяви нова програма за изкупуване на  активи -   Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в размер на 750 млрд. евро, насочена именно към справяне с последиците от разпространението на COVID-19.

Съветът на ЕС обяви, че държавите членки ще получат помощ за борба с пандемията от еврофондовете, като 37 милиарда евро ще бъдат разпределени от кохезионния фонд и 29 милиарда евро от структурните фондове. Цели се осигуряване на необходимите инвестициите в критично важния сектор на здравеопазването. Мерките са насочени също към  МСП, които срещат сериозен недостиг на ликвидност в резултат на пандемията. В тази връзка ЕИБ планира още мобилизиране на финансиране в размер на 40 милиарда евро.

 

Въздействие върху държавните кредитни рейтинги

Оценяваните от БАКР държави към момента не са сред най-засегнатите от заразата, но се характеризират с висока степен на отвореност на икономическите им структури и съответно са силно изложени на глобални търговски и бизнес цикли. В това отношение внимателно ще следим редица показатели и ще оценяваме както цикличните, така и структурно-икономически ефекти, а при нужда навременно ще актуализираме рейтингите им, в съответствие с регулациите на ЕОЦК.

Вирусната пандемия може да окаже сериозен натиск на фискалните баланси на страните. Ефектите от целевите спешни фискални разходи, в комбинация с очаквания спад на приходите, ще зависят от мащаба на заразата и продължителността на мерките за нейното овладяване. Устойчивостта на публичните финанси на отделните страни ще се определя от наличните им фискални буфери и нивата им на държавен дълг.

По отношение на цикличния спад, с особено внимание ще следим бизнес резултатите в най-засегнатите сектори, динамиката на частната задлъжнялост и необслужваните банкови кредити.