Влизане в сила на промени в Методология за присъждане на кредитен рейтинг на община

Дата на създаване: 13-12-2018

На 14-ти ноември 2018 г. изтече едномесечният срок за публични консултации със заинтересованите лица относно промените в Методология за присъждане на кредитен рейтинг на община. През този период не бяха получени коментари. Предложените промени влизат в сила на 14-ти декември 2018 г.

Основните промени в методологията за изготвяне на кредитен рейтинг на община, са във връзка с промени в нормативната уредба, касаеща оценката на финансовото състояние на местните власти, въвеждане на допълнителни показатели за оценка на дълговия и финансов профил на оценяваните общини и въвеждане на актуални финансови показатели, подходящи за изготвяне на сравнителен анализ на общините.

Обновена методология е достъпна на адрес:
https://www.bcra-bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf