КРЕДИТЕН ДОКЛАД
Изготвя се по заявка от заинтересованата страна, обикновено за фирма настоящ или потенциален кредитополучател или търговски партньор. Кредитният доклад подпомага също и избора на подходяща фирма за капиталова или стратегическа инвестиция. Кредитният доклад съдържа информация и мнение относно кредитоспособността на конкретна фирма. Предлага се в два варианта - стандартен кредитен доклад и кратък кредитен доклад.

Съдържанието на кредитните доклади е както следва:

Кратък кредитен доклад:

  • Обща фирмена информация: наименование, адресни данни, регистрации и лицензи, структура на собствеността, управленска структура, клонове, представителства, предмет на дейност;
  • препоръчителен кредитен лимит, бележки/препоръки.

Стандартен кредитен доклад:

  • Обща фирмена информация: наименование, адресни данни, регистрации и лицензи, структура на собствеността, управленска структура, клонове, представителства, предмет на дейност;
  • финансова информация, базирана на годишните счетоводни отчети, финансов анализ, който включва текуща ликвидност, рентабилност, ефективност на разходите, задлъжнялост;
  • сравнителен анализ на основни финансови показатели за фирмата и съответния отрасъл;
  • информация относно някои качествени показатели за дейността на фирмата като: мениджмънт, морал на плащане, използвани форми на плащане, вътрешни и външни пазари, влияние на клиентите и доставчиците;
  • заключение: препоръчителен кредитен лимит, тренд на развитие, бележки/препоръки.