ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Пазарни анализи

Пазарните анализи дават детайлна информация за състоянието на определен икономически сегмент, предназначена за участници в анализирания пазар или потенциални инвеститори.

БАКР дава оценка за фазата, в която се намира секторът понастоящем и за съществуващите перспективи.

Анализират се основни показатели за отрасъла (за петгодишен исторически период):

  • потребление по години;
  • приходи от продажби;
  • нетен финансов резултат на фирмите от сектора;
  • инвестиции в сектора;
  • движението на цените на влагания ресурс;
  • износ и др. данни, даващи съдържателна информация за конкретната индустрия;

Анализира се правната рамка на сектора като един от факторите на външната среда, влияещи върху поведението и конкурентоспособността на фирмите в отрасъла.

В контекста на присъединяването на България към ЕС, процесът на хармонизация на българското законодателство с европейското ще се окаже сериозно предизвикателство за фирмите от някои браншове, поради което анализът на правната рамка предоставя съществена информация за участниците на пазара.

Пазарното проучване дава основание за заключения за състоянието и перспективите за развитие на икономическия сектор.

Следващ елемент от пазарното проучване може да бъде определянето на целеви пазар за даден нов продукт (таргет групи, земестители и др.), както и позициониране на продукт на съществуващия пазар в страната.