БАКР - Агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) е изцяло частна компания, учредена като акционерно дружество през 2002 г. Официалното стартиране на дейността на БАКР беше обявено на пресконференция и представяне на фирмата на 23 април 2003 г.

На 06.04.2011г. БАКР стана първата българска и третата пълноправна рейтингова агенция, регистрирана в Европейския Съюз (https://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs). След близо едногодишно обстойно проучване Комисията за финансов надзор (КФН) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) регистрираха БАКР - Агенция за кредитен рейтинг АД по смисъла на Регламент (EO) № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг. Регламентът е в сила от лятото на 2009 г. Според неговите изисквания единствено агенциите, регистрирани по новите правила, имат право да присъждат рейтинги, използвани и за регулаторни цели. От този момент, без териториални или други ограничения, присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия Европейски съюз и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати агенции от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

БАКР е специализирана в изготвяне на рейтинги на финансови институции, в т.ч. банки, застрахователни дружества, лизингови компании, пенсионно-осигурителни дружества и други, както и на облигационни емисии на публични и частни емитенти. Дейността на агенцията включва и изготвяне на анализ за кредитоспособността и определяне на кредитен рейтинг на общини, а също и на български дружества в най-разнообразни области – търговия, производство, услуги, енергетика, строителство и др.

Участието на БАКР в икономическия живот на страната и създаването на практика в определянето и използването на кредитен рейтинг е възможност за улесняване на взаимоотношенията между участниците в стопанския живот – публични и частни, за осигуряване на съпоставимост между тях, за ускоряване на процесите на намаляване дела на сивата икономика и засилване на прозрачността в икономиката като цяло.

БАКР се управлява от Съвет на директорите. Структурата на агенцията за кредитен рейтинг включва Консултативен съвет, в който участват авторитетни икономически експерти, чиито анализи формират общественото мнение в страната. Екипът на агенцията се състои от опитни финансови анализатори във всички стопански сектори, микро и макроикономисти - изявени преподаватели в български висши учебни заведения и общопризнати специалисти в бизнес оценяването и финансовата сфера.